Opdrachtsverklaring

Wij willen aan fysisch, mentaal en sociaal zorgbehoevende bejaarden, ongeacht hun godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging en ongeacht hun graad van zorgbehoevendheid een menswaardige opvang en een thuisvervangende woonsituatie aanbieden met eerbied voor ieders privacy.

Het woon- & zorgcentrum Haagwinde beoogt een humane, hoog kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening te waarborgen voor ouderen die niet meer over de mogelijkheid beschikken of dreigen te beschikken om zich zelfstandig te handhaven in een eigen leefwereld.

Bovendien beschikken wij over een deskundige, palliatieve equipe om een menswaardig levenseinde op maat aan te bieden aan elke bewoner.

Om dit leef- en woonklimaat optimaal te laten garanderen, besteedt de directie – samen met de talrijke groep personeelsleden –  grote aandacht  aan een constante kwaliteitsbewaking en kwaliteitsborging op fysisch, psychosociaal en zingevend vlak.