Disclaimer, cookie-& privacybeleid

I Disclaimer

Algemeen

Deze website is eigendom van Woonzorgcentrum Haagwinde.

Contactgegevens:

Bezoek onze contactpagina.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Woonzorgcentrum Haagwinde levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Woonzorgcentrum Haagwinde de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Woonzorgcentrum Haagwinde kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. Beheerder:  greet.franckaert@icloud.com

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Woonzorgcentrum Haagwinde geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Woonzorgcentrum Haagwinde kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Woonzorgcentrum Haagwinde verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Woonzorgcentrum Haagwinde of rechthoudende derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

II Privacybeleid

Woonzorgcentrum Haagwinde hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.  De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot WOONZORGCENTRUM HAAGWINDE. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Lees meer over ons privacybeleid hier.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Woonzorgcentrum Haagwinde, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Woonzorgcentrum Haagwinde kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring beschrijft de manier waarop WZC Haagwinde uw persoonsgegevens verwerkt.

De WZC Haagwinde verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming afgekort als “AVG” of beter gekend als “GDPR”, de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over:

Wie de verwerkingsverantwoordelijke is

Wie de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer afgekort als “DPO”) is

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Waarom deze persoonsgegevens worden verwerkt

Hoe deze persoonsgegevens worden beveiligd

Wie de ontvangers zijn van deze persoonsgegevens

Hoe lang deze persoonsgegevens worden bewaard

Welke rechten u heeft en hoe u deze rechten kan uitoefenen

1. Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)?

WZC Haagwinde (Hasselstraat 7, 9680 Maarkedal) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van de algemene werking van het WZC.

De functionaris voor gegevensbescherming is de preventieverantwoordelijke en is bereikbaar via het mailadres preventie@haagwinde.be.

De functionaris voor gegevensbescherming is de contactpersoon voor alle vragen die verband houden met de verwerking van uw gegevens en met de uitoefening van uw rechten uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en waarvan het antwoord niet in deze privacyverklaring is opgenomen.

2. Welke gegevens verwerkt de WZC Haagwinde? 

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door de WZC Haagwinde verwerkt:

identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, geboortedatum, foto’s)

contactgegevens (bv. adres, telefoonnummer)

bankgegevens (bv. rekeningnummer)

medische gegevens (bv. medisch dossier)

3. Waarom verwerkt de WZC Haagwinde uw gegevens?

De WZC Haagwinde verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van haar algemene taken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens zullen door de WZC Haagwinde nooit worden verwerkt voor commerciële doeleinden, noch aan derden worden overgemaakt die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

4. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, heeft de WZC Haagwinde verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen.

De toegang tot uw persoonsgegevens door de personeelsleden van de WZC Haagwinde is strikt beperkt tot de personeelsleden die hiervoor gemachtigd zijn en beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van deze personeelsleden.

5. Wie zijn de ontvangers van uw gegevens?

De categorieën van ontvangers of verwerkingsverantwoordelijken waaraan de WZC Haagwinde uw persoonsgegevens verstrekt op basis van een wettelijke verplichting of in het kader van haar opdrachten van algemeen belang zijn de interne diensten van de WZC Haagwinde.

6. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht op informatie en toegang

Recht op inzage

Recht op rectificatie (aanpassing/aanvulling van gegevens)

Recht op beperking van de verwerking

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Recht van bezwaar tegen de verwerking

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de verwerking die nodig is voor de uitvoering van de algemene en wettelijke taken van de WZC Haagwinde.

8. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

door een e-mail te sturen naar het volgende adres: preventie@haagwinde.be

of

door een brief te sturen naar:

WZC Haagwinde

Hasselstraat 7

9680 Maarkedal

Uw aanvraag zal binnen 30 kalenderdagen worden behandeld.

9. Klachten

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte voor de bevoegde administratieve en gerechtelijke instanties, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat een verwerking van op u betreffende persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om een klacht in te dienen, kunt u een aanvraag richten tot:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

10. Op punt stellen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan aangepast worden in het licht van nieuwe regelgeving. De aangepaste privacyverklaring zal steeds in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring werd het laatst aangepast op 20/06/2023

III Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Meer info over onze cookies lees je hier.

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid beschrijft de verschillende soorten cookies die we gebruiken op onze website en de manier waarop u deze cookies kan instellen.

We hanteren een strikt privacy beleid en we zijn vastbesloten om transparant te zijn over de technologieën die op onze site worden gebruikt.

Voor zover de met cookies verzamelde informatie persoonlijke gegevens bevat, zijn de bepalingen van het privacy beleid van toepassing en vullen dit cookiebeleid aan.

1. WAT IS EEN COOKIE ?

Een “cookie” is een klein tekstbestand met informatie die wordt opgeslagen door een website op een computer of door een mobiele applicatie op de smartphone van een gebruiker.

Cookies bieden de mogelijkheid om u te identificeren en verschillende informatie te onthouden om u te helpen bij het navigeren op een site / een mobiele applicatie, om deze goed te laten functioneren of om ze effectiever te maken, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren.

2. WELKE COOKIES WORDEN ER DOOR ONZE WEBSITE GEBRUIKT EN WAAROM ?

Wij gebruiken verschillende soorten cookies om verschillende redenen.

NOODZAKELIJKE COOKIES

Deze cookies zijn essentieel voor het browsen op onze site of strikt noodzakelijk voor het leveren van een service die specifiek door een gebruiker wordt gevraagd/verwacht.
Het verwijderen van dit soort cookies kan leiden tot navigatieproblemen en wordt daarom sterk afgeraden.

VOORKEUR COOKIES

Deze cookies verzamelen informatie over uw keuzes en voorkeuren en maken uw navigatie aangenamer en persoonlijker.
Deze cookies maken het mogelijk de taal te onthouden die werd gekozen tijdens uw eerste bezoek aan onze site om deze standaard aan te passen.

ANALYTISCHE COOKIES

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruik van de site om de inhoud van de site te verbeteren, deze beter aan uw behoeften aan te passen en de bruikbaarheid ervan te vergroten.

Deze cookies laten ons bijvoorbeeld de meest bezochte pagina’s van de site zien of helpen bij het identificeren van de moeilijkheden die kunnen optreden tijdens het browsen.

« SHARE » COOKIES (SOCIALE MEDIA)

Met deze cookies kunt u de inhoud van de site met andere mensen delen via sociale netwerken. Sommige deelknoppen zijn geïntegreerd via toepassingen van derden die dit soort cookies kunnen verstrekken. Dit is o.a. het geval met de knoppen ‘Facebook’, ‘Twitter’, …

Sociale netwerken die een dergelijke “share”-knop aanbieden, identificeren u waarschijnlijk met deze knop, zelfs als u deze knop niet hebt gebruikt bij het bezoeken van onze site. We nodigen u uit om het privacy beleid van deze sociale netwerken te raadplegen om het doel te achterhalen van het gebruik van de informatie die is verzameld via deze “share”-knoppen door naar hun respectievelijke sites te gaan.

RECLAME COOKIES

Deze cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden, met name om gerichte advertenties weer te geven, marktonderzoek uit te voeren en de effectiviteit van een reclamecampagne te evalueren.

3. HOE MOET JE DE COOKIES INSTELLEN ?

U kunt op elk moment eenvoudig de cookies van onze site verwijderen, uitschakelen of accepteren door uw browserinstellingen te configureren.

Elke browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.) heeft zijn eigen cookie-configuratiemodus. Om dit in te stellen dient u naar het tabblad ‘instellingen’ te navigeren.

Als u verschillende computers, smartphones en / of tablets gebruikt, vergeet dan niet elk apparaat zo te configureren dat elk apparaat qua cookies overeenkomt met uw voorkeuren.

4. ZAL ONZE SITE NOG WERKEN ZONDER COOKIES ?

U kunt onze site nog steeds bekijken, maar sommige interacties werken mogelijk niet normaal.

5. ANDERE VRAGEN ?

Indien u nog andere vragen heeft, kan u ons altijd bereiken : Webbeheerder greet.franckaert@icloud.com